ADRIADECOR Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Általános rendelkezések

 

Az ADRIADECOR Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: ADRIADECOR Kft., cégjegyzékszám: 20-09-069336, székhely: 8876 Tormafölde, Petőfi utca 108., adószám: 14681943-2-20, statisztikai számjel: 14681943-2223-113-20, képviselő: Rádai János ügyvezető), mint Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság szerződéses kapcsolataiban a jelen okiratban meghatározott, alábbi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-et alkalmazza.

I./1. Az ADRIADECOR Kft. az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-et a cég székhelyén mindenki által jól látható helyre kifüggeszti, illetve az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK folyamatosan megtalálható a társaság wpcpadlo.com alatti weboldalán is.

I./2. A jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-ben meghatározott rendelkezések elsődlegesen az ADRIADECOR Kft. mint Szállító és a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Megrendelők közti jogviszonyokat hivatottak szabályozni.

A jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-et az ADRIADECOR Kft. által nyújtott minden fajta tanácsadásra, ajánlatra, értékesítésre, szállításra és szolgáltatásra, valamint a társaság és a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Megrendelők, egyéb partnerek közti, jelenleg fennálló és a jövőben létrejövő valamennyi jogviszonyra alkalmazni kell.

I./3. Az ADRIADECOR Kft. a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Megrendelők által alkalmazott általános szerződési feltételeket nem fogadja el, azok az ADRIADECOR Kft. szerződéses jogviszonyaira nem alkalmazhatóak.

I./4. A jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK által megjelölt jogviszonyokra kizárólag a magyar jog szabályait kell és lehet alkalmazni.

I./5. A jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-től eltérni kizárólag írásban kötött megállapodással lehet.

 

II. Az ADRIADECOR Kft. adatai

 

Cégnév: ADRIADECOR Kft.

Székhely: 8876 Tormafölde, Petőfi Sándor utca 108.

Adószám: 14681943-2-20

Közösségi adószám: HU14681943

Cégjegyzékszám: 20-09-069336

Bankszámlaszám: 10402063-50515051-56501014

Érdekképviseleti szerv: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kapcsolattartó, ügyfélszolgálati ügyintéző: Rádai János ügyvezető

Kapcsolattartó címe: 8876 Tormafölde, Petőfi Sándor utca 108.

Kapcsolattartó telefonszáma: 06 70 / 7467-319

Kapcsolattartási e-mail cím: janosradai@gmail.com

Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft.

A társaság weboldala: wpcpadlo.com

 

III. Szerződéskötés, megrendelés

 

III./1. Az ADRIADECOR Kft.-től megvásárolható termékek köre elsődlegesen az alábbi:

 

 • WPC burkolatok

 • a fentiekhez kapcsolódó kiegészítők.

 

A fentiekben meghatározott termékekről az ADRIADECOR Kft. által üzemeltetett weboldalon részletes információk, képek találhatóak, illetve ezen túlmenően az ügyfelek –akár telefonon, akár e-mailben – további tájékoztatást, információt kérhetnek az ADRIADECOR Kft. ügyfélszolgálatától.

 

Vételi szándék esetén a Megrendelő, illetve az ADRIADECOR Kft. ügyfélszolgálata előzetesen egyeztetnek egymással, amelynek során rögzítik a Megrendelő által megrendelni kívánt típust, színt, méretet, darabszámot, árat, valamint az esetleges árkedvezményt, továbbá a szállítási- és fizetési kondíciókat, és a rendeléssel összefüggő jogszabályi hátteret.

A fentieket követően a Megrendelő, illetve a Partner akár telefonon, akár írásban jelzi vételi szándékát a megvásárolni kívánt áruval kapcsolatban az ADRIADECOR Kft.-nek.

Az árajánlat kérés, vételi szándék akár szóbeli, akár írásbeli közlését követően az ADRIADECOR Kft. annak tartalmának megfelelő árajánlatot juttat el a Megrendelő által meghatározott e-mail címre, amelyben rögzítik a Megrendelő által megrendelni kívánt típust, színt, méretet, darabszámot, árat, valamint az esetleges árkedvezményt, továbbá a szállítási- és fizetési kondíciókat, és a rendeléssel összefüggő jogszabályi hátteret.

Amennyiben az adott árajánlatot a megrendelő visszaigazolja, a felek között annak tartalma szerint a szállítási ügylet az adott árura létrejön.

Amennyiben az ADRIADECOR Kft. a Megrendelő – illetve a partner – megkeresésére bármely okból nem nyilatkozik, ez nem tekinthető olyan mulasztásnak, amely az ADRIADECOR Kft. és a Megrendelő – illetve partner – közt szerződést hozna létre. Ezekben

az esetekben a Megrendelő – illetve a partner – az ADRIADECOR Kft.-vel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb igényt nem érvényesíthet.

IV. Árak, szállítás

 

IV./1. A társaság által üzemeltetett honlapon szereplő árak bruttó árak, az ADRIADECOR Kft. az egyes küldemények után külön csomagolási költséget, díjat nem számít fel.

IV./2. A termékek ellenértéke az alábbiak szerint egyenlíthető ki:

 • készpénzben, az áru szállító székhelyén történő átvételekor,

 • a futárszolgálat részére történő szállítás esetén az áru átvételekor készpénzben (utánvéttel),

 • előreutalással.

IV./3. A termék Megrendelő részére történő leszállításáról az ADRIADECOR Kft. gondoskodik, ehhez a társaság szállítmányozási partnert vesz igénybe, mely a Pannon XP Kft. (2142 Nagytarcsa, Csonka János út 5.).

A futárszolgálat a küldemény kézbesítését 2 alkalommal kísérli meg, amennyiben a küldemény – bármely okból – nem kerül átvételre, úgy ebben az esetben az át nem vetT küldemény szállítási költségét a Megrendelő köteles megfizeti az ADRIADECOR Kft. részére.

Ilyen esetekben a küldemény újra kiszállításának az előfeltétele az, hogy a küldemény vételárát a Megrendelő előreutalással, a küldemény futárszolgálat részére történő átadását megelőzően maradéktalanul kiegyenlítse.

IV./4. A termék átvételekor a Megrendelő köteles megvizsgálni azt, hogy a csomag sértetlen, illetve azt is, hogy a csomag valamennyi általa megrendelt terméket tartalmazza.

Amennyiben a Megrendelő akár mennyiségi, akár minőségi problémát észlel, úgy erről a tényről, a Megrendelő, illetve a futárszolgálat jegyzőkönyvet kell, hogy felvegyenek.

Amennyiben jegyzőkönyv felvételére nem kerül sor, ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő a megrendelt terméket a megrendelésben rögzített mennyiségben és minőségben átvette.

IV./5. A megrendelő a terméket annak felszereléséig köteles a csomagolásból kibontva a természeti hatásoktól védetten sík helyen tárolni.

V. Elállási jog

 

V./1. A Megrendelő – amennyiben a Ptk. rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül jogosult indoklás nélkül elállni az ADRIADECOR Kft.-vel megkötött, a termékre vonatkozó adásvételi szerződéstől.

 

A fentiek szerinti elállási nyilatkozatát a fogyasztó ajánlott, tértivevényes küldeményként kell, hogy megküldje a fenti határidőn belül az ADRIADECOR Kft. székhelyére (8876 Tormafölde, Petőfi Sándor utca 108.).

 

A fogyasztónak minősülő Megrendelő elállási joga gyakorlásához használhatja a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. számú mellékletét képező elállási nyilatkozat mintát (blankettát) is.

 

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Megrendelő a fentiek szerint eláll az ADRIADECOR Kft.-vel megkötött szerződésétől, úgy ebben az esetben a fogyasztó köteles az általa megvásárolt terméket – annak átvételkori állapotának megfelelő állapotban – az ADRIADECOR Kft. székhelyére visszajuttatni.

 

A termékek visszaküldésének a költségét a fogyasztó viseli.

 

Miután a termék az ADRIADECOR Kft. székhelyére megérkezett, az ettől számított 8 banki napon belül az ADRIADECOR Kft. vissza kell, hogy fizesse a fogyasztó által korábban megfizetett vételárat a fogyasztó részére.

A vételár visszafizetése banki átutalással, a fogyasztó által meghatározott bankszámlára történik.

 

VI. Szavatosság, jótállás

 

VI./1. Kellékszavatosság

 

A vevő az eladó hibás teljesítése esetén az ADRIADECOR Kft. szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

A vevő – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az ADRIADECOR Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az ADRIADECOR Kft. költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az ADRIADECOR Kft. adott okot.

 

A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A vevő (megrendelő) a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

A vevő az ADRIADECOR Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az ADRIADECOR Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy a vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VI./2. Termékszavatosság

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a vevő – választása szerint – a VI./1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét a vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Termékszavatossági igényét a vevő  kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

VI./3. Jótállás

 

Az eladói társaságot esetleges hibás teljesítés esetén jótállási kötelezettség kizárólagosan csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben, illetve körben terheli.

 

Amennyiben a jótállási kötelezettség fennáll, úgy az eladó a jótállási kötelezettsége alól, csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Ugyanazon hiba miatt a vevő kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

VI./4. A hibás teljesítés miatti igény jelzése

 

Kellékszavatossági-, termékszavatossági-, illetve jótállási igényét a vevő köteles haladéktalanul, a hiba felfedezését követően írásban bejelenteni az eladónak, a bejelentésben a Vevő köteles rögzíteni az alábbi információkat:

 • vevő neve, címe,

 • termék megnevezése, vételára,

 • a vásárlás időpontja,

 • a hiba bejelentésének időpontja,

 • a hiba részletes leírása,

 • a vevő által érvényesíteni kívánt igény.

 

A hivatkozott bejelentéshez a vevőnek csatolnia kell a kifogásolt termékkel kapcsolatos számlát is.

VI./5. Egyebek

 

Az ADRIADECOR Kft. által forgalmazott wpc burkolatok kiváló minőségű anyagból készülnek, amelyek elviselik az időjárás viszontagságait, tolerálják a hőmérséklet ingadozásokat..

Az ADRIADECOR Kft. nyomatékosan felhívja ugyanakkor a Vevők figyelmét arra, az eladó a termékek színtartósságáért nem szavatol, ugyanis bár a forgalmazott wpc burkolatok minőségi modern termékek, azonban a technológia jelenlegi szintjén nem zárható ki az, hogy bizonyos időjárási- és környezeti hatásoknak, kiemelten a földön tapasztalható egyre fokozódó UV sugárzásnak kitéve a termékek elszíneződnek, a színük megváltozik, emiatt azok színtartóssága nem szavatolt.

 

Szintén nem szavatol az ADRIADECOR Kft. a természeti- és elemi károsodások miatt, illetve a használat közben keletkezett sérülések, mohásodások vonatkozásában.

 

Az ADRIADECOR Kft. szavatossági felelőssége csak abban az esetben áll fenn, ha a wpc burkolatok szakszerűen kerültek felszerelésre, azok rendszeresen karban vannak tartva, és rendeltetésszerűen vannak használva.

 

A szavatossági felelősség fennállásának előfeltétele a társaság honlapján fellelhető, olvasható kezelési- és szerelési utasítások maradéktalan betartása.

 

Nem érvényesíthető szavatossági-, illetve jótállási igény, ha a terméket bármilyen módon módosítják, vagy annak felszerelését nem a kezelési- és szerelési utasításokban rögzítettekben megfelelően végzik.

 

VII. Egyéb rendelkezések

 

VII./1. Az ADRIADECOR Kft. jogosult arra, hogy kapcsolatuk alapján a Megrendelőtől – illetve a partnertől – kapott adatokat tárolja, felhasználja.

 

Az ADRIADECOR Kft. az adatokat csak annyiban kezeli, amennyiben az a megrendelés teljesítéséhez szükséges.

VII./2. Az ADRIADECOR Kft. „ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI” mindig kiadásuktól érvényesek.

 

Az ADRIADECOR Kft. jogosult arra, hogy az „ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK”-et bármikor, indoklás nélkül módosítsa, megváltoztassa, az ilyen módon módosított „ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK” a társaság honlapján, illetve székhelyén történő közzététel időpontjától hatályosak, s így irányadóak a cég szerződéses kapcsolataira.

VII./3. Az ADRIADECOR Kft. és megrendelői, vevői és egyéb partnerei közti jogviszonyból  származó jogviták elbírálása, eldöntése a Zalaegerszegi Járásbíróság – illetve hatáskörtől függően a Zalaegerszegi Törvényszék – kizárólagos illetékességébe tartozik.

 

Tormafölde, 2021. ……………………..

ADRIADECOR Kft.

……………………………..

Rádai János ügyvezető

 

Melléklet: 1. számú melléklet: elállás blanketta.

1. számú melléklet

 

ADRIADECOR Kft.

 

8876 Tormafölde

Petőfi utca 108.

 

Tárgy: elállás

Tisztelt ADRIADECOR Kft.!

Alulírott kijelentem, gyakorlom elállási jogomat, az alábbi termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja / terméke átvételének időpontja: ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Fogyasztó neve: ………………………………………………………………………………….

Fogyasztó címe: ……………………………………………………………………………..….

Fogyasztó aláírása: ………………………………………………………..…………………….

 

Dátum: ……………………………….

 

WPC padló teraszburkolat most még bevezető áron közvetlenül a nagykereskedelmi partnertől.
Folyamatos WPC akció, kedvező árak, kiemelkedó minőségben. Amennyiben kültéri burkolatot keres hosszú távra amely ellenáll az időjárásnak: esőnek, napsütésnek jégnek és hónak akkor válassza ki álmai színében a teraszburkolatot.
A WPC kompozit anyag, amely a fa természetességét a műanyag tartósságával kombinálja: gondozásmentes felület, prémium burkolat elérhető áron, olcsón.
ÁSZF | GDPR